Maturant zažaloval kvůli úloze maturitního testu
ministerstvo školství a vyhrál

Soud zrušil loňské rozhodnutí MŠMT o odvolání jako nezákonné.
Nařídil ministerstvu, že se musí vypořádat se všemi námitkami maturanta.

„Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu.

Učitelé uvidí výsledky své práce v širších souvislostech.

Data existují, nikomu neuškodí a náklady nestojí za řeč.


Novinky

Zákonodárci si chtějí vynutit
včasné zveřejňování dat zákonem

Pětileté úsilí o zpřístupnění informací získaných v plošných testech začíná přinášet výsledky také v legislativě. Při projednávání „maturitní“ novely školského zákona, která ruší povinnou maturitu z matematiky, Sněmovna schválila rovněž pozměňovací návrh poslance J. Špičáka (ANO). Podle návrhu bude mít Cermat povinnost zveřejnit podrobná anonymizovaná prvotní data z přijímacích a maturitních testů do 14 dní od zpřístupnění výsledků školám.

Další změny se týkají Cermatem zneužívaného § 183c školského zákona. Sněmovna na základě vládního návrhu mj. vypustila zákaz poskytovat informace o výsledcích škol, skupin škol a skupin žáků na základě žádosti podané podle Infozákona. Zákaz byl nejspíš neústavní.

Očekává se, že novela školského zákona Senátem hladce projde, a neobjevily se ani náznaky, že by ji nehodlal podepsat prezident republiky.

Většinové postoje zákonodárců tak potvrzují naši dlouhodobou argumentaci, že důkladná veřejná kontrola práce Cermatu je ve veřejném zájmu.

Oficiální zveřejnění testů –
letos konečně včas

Dnes odpoledne zveřejnil Cermat znění přijímacích testů na čtyřleté obory. Testování v 1. řádném termínu proběhlo ráno.

Již o několik hodin dříve byla zadání dostupná na internetu (například na uloz.to).

Cermat dále oznámil, že klíče správných řešení zveřejní v den zpřístupnění výsledků školám, tedy 28. 4. 2019. Bude skvělé, když současně zveřejní také odůvodnění, proč jsou správné odpovědi správné (a proč jsou ostatní položky nabídky nesprávné).

Záhadná je poznámka „Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání“ na konci titulní stránky testových sešitů. Zadání použité jako nástroj přijímacího řízení je totiž úředním dílem, a proto nemůže být předmětem autorských práv Centra ani nikoho jiného.

Zadání 1. kola přijímacích testů na čtyřleté obory si můžete stáhnout ze stránek Cermatu.

Oficiální zveřejnění testů
má opět zpoždění

Cermat včera oznámil na své stránce, že zadání jednotných přijímacích testů zveřejní až po 2. řádném termínu.

Testy pro 4leté obory: 16. dubna 2018

Testy pro víceleté obory: 17. dubna 2018

Na rozdíl od minulého roku se vyhnul jakémukoli zdůvodnění tohoto kroku.

Přijímací testy na čtyřleté obory, které dnes byly rozdány uchazečům, již neobsahují nepravdivou klauzuli, že jde o autorské dílo, k jehož užití je třeba předem získat písemný souhlas Cermatu. Cermat si toto právo nárokoval v rozporu s autorským zákonem. Zmizela také věta o tom, že obsah testu je informací veřejně nepřístupnou.

Data z přijímaček

Navrhujeme, aby data neobsahovala žádné údaje o uchazeči či škole umožňující jejich identifikaci. Pouze pohlaví uchazeče a kód široké skupiny oborů, do níž patří obor, na který se hlásí (například osmiletá gymnázia).

Vlastní datový blok tedy bude u každého páťáka (anonymizovaného až na pohlaví) obsahovat záznam jeho odpovědí ve všech testech, které psal, tedy například: ČJL-1, M-1, ČJL-2 a M-2.

Stáhnout žádost o data z přijímaček

radio

Podnět Ministerstvu školství

Oldřich Botlík poslal dne 3. 5. 2017 kvůli porušování autorského zákona Cermatem podnět Ministerstvu školství.

Domáhá se v něm mj. toho, aby ministerstvo nařídilo Cermatu odstranit upozornění, že již použité přijímací testy jsou chráněny podle autorského zákona.

Odůvodňuje svůj právní názor, že jsou úředním dílem a jako takové jsou naopak z ochrany podle autorského zákona vyloučeny (§ 3 písm. a).

Absence právní ochrany použitých testů byla vyjasněna už v roce 2017 u testů maturitních. Používání zmíněného upozornění je tedy porušením autorského zákona, kterého se Cermat jako státní organizace nesmí dopouštět.

Stáhnout podnět Ministerstvu školství

radio

Maturanti, závada není ve vašem přijímači

Analýza totálně anonymizovaných dat z loňských písemných zkoušek státní maturity z češtiny přinesla výsledek, který není slučitelný s loňskými výroky ředitele Cermatu Jiřího Zíky.

Úlohy loňského maturitního testu zaměřené na čtenářské dovednosti masivně vylepšovaly celkový výsledek maturantů.

Zhoršovaly ho naopak úlohy, které žáky zkoušely ze znalosti termínů, jimiž lingvisté pojmenovávají různé jazykové jevy a prostředky: přísudek jmenný se sponou, pojmenování funkčního stylu, epizeuxis,…

Podrobná data z testu zveřejnil Cermat na základě žádosti podle Infozákona z 2. 3. 2017.

Podrobnosti o výsledcích maturantů naleznete v sekci Ke stažení.

Zveřejnění-nezveřejnění

Podle tiskové zprávy MŠMT z 26. 4. 2017 rozhodla ministryně školství K. Valachová, že testová zadání zpřístupní všem, kteří již zkoušku konali.

„CERMAT proto vybuduje webové rozhraní, s jehož pomocí bude mít každý uchazeč možnost po 28. dubnu, po zadání rodného čísla a příjmení, předmětné testy stáhnout.“

Oceňujeme vstřícný krok ministryně školství, přichází ovšem pozdě. Ve školském zákoně chybí jednoduché ustanovení: Přijímací test se zveřejní v den, kdy byl u zkoušky použit, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Naše stanovisko ke stažení

Seriál o výsledcích
získaných z maturitních dat

Žádali jsme podle zákona o svobodném přístupu k informacím o maturitní data týkající se testů z češtiny a slohových prací.

A podle stejného zákona jsme je také získali.

Data propojují odpovědi každého maturanta s hodnocením jeho slohu. Ovšem v podobě, která neumožňuje identifikaci žáka ani školy.

Anonymizace zajišťuje, že žák ani škola nemohou být zveřejněním výsledků zpracovaných na základě těchto dat poškozeni. Přesto, jak ukážeme v jednotlivých dílech tohoto seriálu, i taková data mohou přinést hlubší pohled na fungování státní maturity.

Díky nim se otevírají nové možnosti debaty nad tím, jak ji vylepšit.

Máte-li o první výsledky zájem, přejděte do záložky Ke stažení.

Cermat logo

Naivní představa
Cermat dál trvá na svém

Cermat nadále odůvodňuje své rozhodnutí zveřejnit přijímací testy až po 12. květnu tím, že nesmí zvýhodnit uchazeče, kteří se dostaví až k náhradnímu termínu.

Jenomže o testy pro deváťáky bylo možné požádat touto cestou například už 12. dubna odpoledne. Lhůta 15 dní na vyřízení znamená, že každý takový žadatel by musel mít testy pro deváťáky v ruce už 29. dubna.

Cermat buď vědomě vodí veřejnost za nos, anebo projevuje pozoruhodné neznalosti právních předpisů.

Snad konečně pochopí, že kličkováním a vytáčkami škodí nejen nám všem, ale i sobě a zkouškám, které organizuje.

Podrobnější vyjádření zveřejníme během tohoto víkendu na stránkách EDUin.


Ke stažení

Odborné vyjádření

17. 06. 2020

Šlo o úlohu 11 maturitního testu z matematiky použitého na jaře 2019. Když ministerstvo školství zamítlo žádost maturanta o přezkoumání jeho výsledku v testu, podal na ně správní žalobu.

K žalobě dodal odborné vyjádření, které vysvětluje, v čem spočívá rozpor mezi zadáním úlohy a Klíčem správných řešení. Dále se podrobně zabývá důvody, proč má maturant dostat bod, který mu byl upřen.

Problém je stále stejný: Cermat předpokládá, že žáci se zabývali úkolem, který zadat chtěl, ale ve skutečnosti zadal úkol jiný. Podobná situace nastala letos v úloze 14 přijímacího testu z češtiny pro uchazeče o 6letá gymnázia, která se týkala homofonů.

Stáhnout Odborné vyjádření

Stáhnout komentář k úloze o homofonech

Interaktivní histogram s výsledky tipovací ankety

07. 06. 2020

Ve dnech 2. až 6. června mohli zájemci tipovat průměrnou úspěšnost úlohy 1 maturitního testu z matematiky, která byla na první pohled velmi snadná. Anketa byla vyhlášena na České škole.

Díky anketě snad přibude lidí, kteří si uvědomují, že

  • názory na obtížnost testové úlohy mohou být velmi rozmanité,
  • na průměrnou úspěšnost úlohy mohou mít značný vliv strategie, které žáci při práci s testem používají,
  • matematická podstata úlohy (zde trojčlenka) je jen jedním z faktorů, které obtížnost ovlivňují – velmi důležitá je také délka a formulační složitost zadání.

V anketě tipovalo průměrnou úspěšnost 1 800 respondentů. Informace o tom, jak jsou jejich tipy rozloženy na škále 0 % až 100 %, obsahuje interaktivní histogram v Excelu. Umožňuje navzájem porovnat údaje za 11 skupin tipujících.

Skutečná obtížnost úlohy 1 je Cermatu již známa. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho mu bude trvat, než tuto informaci zpřístupní veřejnosti.

Stáhnout interaktivní histogram

Stáhnout stručný komentář k výsledkům ankety

Přijímací testy 2018 pro osmileté obory

13. 04. 2018

Zveřejňujeme jednotné přijímací testy pro osmiletá gymnázia použité v 1. kole.

Stáhnout test ČJL pro osmileté obory – 1. kolo

Stáhnout test M pro osmileté obory – 1. kolo

Přijímací testy 2018 pro čtyřleté obory

12. 04. 2018

Přijímačky probíhají v režimu správního řízení a testová zadání jsou součástí spisu každého žáka. Škola má zákonnou povinnost pořídit mu na požádání kopie testů.

Snaha Cermatu dočasně utajit již použitá zadání je tedy nesmyslná a poškozuje ty žáky, jejichž rodiče o povinnosti školy nevědí, o kopie nepožádají, případně se nechají odbýt.

Okamžikem, kdy učitel rozdal uchazečům zadání testu, se podle § 3 písm. a) autorského zákona stal test úředním dílem a Cermat ztratil jakoukoli zákonnou možnost bránit jeho šíření.

Protože se o to přesto snaží, a poškozuje tak především žáky s horším rodinným zázemím, zveřejníme zde postupně všechny jednotné přijímací testy použité v 1. kole.

Stáhnout test ČJL pro čtyřleté obory – 1. kolo

Stáhnout test M pro čtyřleté obory – 1. kolo

Informace z maturitních dat (díl 6)

30. 05. 2017

Cermat letos změnil v testu z češtiny bodování u pěti úloh, v nichž žáci vybírají z nabídky správné položky. Nové hodnocení je benevolentnější: za stejné počty správně vybraných položek mohli maturanti získat až o 5 bodů víc.

Takový zásah dokazuje, že rozhodnutí o počtech neúspěšných maturantů jsou přijímána svévolně několika lidmi v Cermatu.

Cermat tím ovšem pohřbil srovnatelnost a objektivitu státní maturity – tedy vlastnosti patřící k hlavním důvodům jejího zavedení.

Nabízíme několik diagramů, které ukazují, jak by se užití pravidel z roku 2017 při bodování projevilo na výsledcích testu ČJL z roku 2016. Například počet propadlých by klesl z 5 169 žáků na 2 893, tedy o 2 276 žáků.

Stáhnout diagramy o dopadech na úspěšnost

Stáhnout diagram o tom, kterým žákům by se přidávalo a kolik

Informace z maturitních dat (díl 5)

23. 05. 2017

Procento neúspěšných maturantů z češtiny se během čtyř ročníků zdvojnásobilo. Od hodnoty 6,2 % v roce 2013 až k hodnotě 12,3 % v roce 2016.

Data i diagram jednoznačně ukazují, že na nárůstu má rozhodující podíl test. I když není snadné dodržet meziroční srovnatelnost, nemůže jít o náhodu. MŠMT na explicitní dotaz odpovědělo, že Cermat žádný pokyn ke zvýšení obtížnosti testu nedostal.

Například o nárůstu počtu propadlíků v testu v roce 2016 o 938 žáků oproti roku 2015 tedy rozhodl Cermat spolu s autory testu, ačkoli jim to zcela jistě nepřísluší.

Stáhnout tabulku a diagram s počty propadlíků v češtině za roky 2013–2016

Informace z maturitních dat (díl 4)

17. 05. 2017

Důvodová zpráva k novele školského zákona, která vrátila centrální hodnocení slohů, uvádí na straně 51 argument Cermatu, podle něhož při kontrolním přehodnocení vzorku slohů z roku 2014 stoupl počet propadajících žáků z 1,8 % na 10,1 %.

Na diagramu rozložení úspěšnosti ve slohu ukazujeme, že nesprávně hodnocených slohů s takovým dopadem bylo na jaře 2016 jen kolem 4 %. I to je vzhledem k neurčitosti hodnotících kritérií neprokazatelné.

Vysvětlujeme také, jak by přehodnocení mělo probíhat, aby se výsledek vůbec dal brát vážně. O vzorku, o výběru hodnotitelů ani o instrukcích, jež dostali, totiž důvodová zpráva neuvádí žádné informace.

Stáhnout diagramy s rozložením úspěšnosti slohů v roce 2016

Stáhnout důvodovou zprávu k novele zákona, která znovu zavedla centrální hodnocení slohů (viz strany 50 a 51)

Informace z maturitních dat (díl 3)

05. 05. 2017

Rozdělili jsme maturanty do tří skupin podle výsledku v testu (silně nadprůměrní, zhruba průměrní, silně podprůměrní), abychom viděli, jak souvisí s jejich schopností uspět ve slohu.

Víme tedy, kterým zadáním dávala každá skupina přednost, která naopak opomíjela a jak v nich uspěla.

Tři přehledné diagramy zachycují výsledky maturantů, kteří v testu uspěli nadprůměrně, průměrně a podprůměrně.

Výsledky ilustrují mimo jiné význam propojenosti dat z jednotlivých částí maturitní zkoušky.

Stáhnout diagram s počty maturantů u jednotlivých slohových zadání

Stáhnout diagramy s výsledky maturantů

Stáhnout zadání maturitních slohů

Informace z maturitních dat (díl 2)

01. 05. 2017

Požádali jsme PhDr. Ondřeje Hausenblase, bohemistu, který dlouhá léta pracuje v nezávislých projektech pro profesní rozvoj učitelů a vyučuje didaktiku literatury na PedF UK, aby se vyjádřil k úlohám, v nichž v roce 2016 hromadně neuspěli především žáci, kteří v loňském maturitním testu z češtiny získali méně než 30 bodů.

Zajímaly nás příčiny jejich neúspěchu a jsme rádi, že se zamyslel také nad důvody, které mohly autory testu vést k zařazení takto pojatých úloh. Kolega Hausenblas již několik desetiletí spolupracuje s češtináři v celé republice, a má tedy bohaté zkušenosti s tím, co žákům prospívá, a co naopak ne.

Tři diagramy zachycují výsledky maturantů, kteří v testu uspěli nadprůměrně, průměrně a podprůměrně.

Stáhnout vyjádření O. Hausenblase

Stáhnout diagramy s výsledky maturantů

Stáhnout povzbuzení maturantům

Stáhnout zadání maturitního testu

Informace z maturitních dat (díl 1)

24. 04. 2017

Zajímá vás, na čem loni ztroskotali neúspěšní maturanti? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku a interaktivní diagram, z nichž je zřejmé, jaké úlohy byly nejtěžší.

Je samozřejmě zajímavé, že tři „vítězné“ úlohy ověřují něco, co ve skutečnosti nepotřebují ani ti, kteří se živí psaním a editováním textů. I proto se maturantům v hlavě neuhnízdily.

Úloha, na níž zaznamenali největší ztráty, se ptá na přísudek jmenný se sponou, druhá na pojmenování funkčního stylu a třetí zkoumá onu už slavnou epizeuxi.

A přidáváme argument, proč je škoda na hledání epizeuxe či anafory zneužívat Suchého s Erbenem.

Stáhnout přehlednou tabulku

Stáhnout interaktivní diagram

Stáhnout zašifrovanou Polednici

Požádejte o testy Ministerstvo i Cermat

22. 04. 2017

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím vám musejí testy poslat do 15 dní.

Bude-li nás dost, dají je raději na web. Už jsme to vyzkoušeli loni s maturitními daty.

Požádat může úplně kdokoli – třeba páťák. Nebo žák, který se dostaví ke zkoušce až v náhradním termínu. Anebo babička, kterou prostě jen zajímá, čím dnes její vnoučata ve školách trápí. Taková jsou pravidla, která musejí dodržovat i úřady.

Žádost můžete poslat e-mailem (dodržte ale e-mailovou adresu) nebo poštou.

Raději ji pošlete Ministerstvu i Cermatu, aby se úřady nemohly vymlouvat, že „tohle“ nevyřizují. Nemusí být podepsaná rukou.

Pokud máte spolužáky nebo přátele, kteří také zatím testy nemají, upozorněte je prosím na tuto možnost.

Stáhnout žádost adresovanou Ministerstvu školství

Stáhnout žádost adresovanou Cermatu

Jak to vidíme my

13. 04. 2017

CERMAT by se měl poučit z minulosti. Po zavedení státní maturity postupoval stejně, ale pokoutně ofocená či naskenovaná zadání začala kolovat po internetu ihned po ukončení testování. Žáci ze základních škol ovšem nemusejí být v hledání na webu tak zdatní jako maturanti. Přijímačky navíc dělají na školách, kde oni ani jejich rodiče nemusejí nikoho znát. Testová zadání z 12. dubna se ovšem hodí všem – nejen těm, kteří přijdou až k náhradnímu termínu. Už před druhým termínem 19. dubna by se měl každý uchazeč k testům vrátit a zamyslet se nad tím, co možná popletl, co nevěděl a co může příště vyřešit rychleji.

Přijímací testy z 12. dubna 2017 ke stažení pro ty, kteří nemají konexe:
Český jazyk
Matematika

Výsledky tří testů

30. 05. 2016

Abychom čtenáři usnadnili orientaci, jsou názorné diagramy s výsledky doplněny zněním úloh. Někdy však bylo třeba zadání zmenšovat či rozdělovat na několik částí. Koho tedy zajímá přesná podoba testů, ať si je stáhne ze stránek novamaturita.cz.
Tam také najde ke stažení poslechové ukázky k testu Anglický jazyk.
Soubory s výsledky jsou ve třech různých rozlišeních. Nejmenší soubory bohatě stačí pro prohlížení na obrazovce, náročnější uživatele pak plně uspokojí soubory se střední velikostí. Největší soubory jsou v tiskové kvalitě (až 12 Mbyte).

Čeština – nejmenší
Matematika – nejmenší
Angličtina – nejmenší
Čeština – střední
Matematika – střední
Angličtina – střední
Čeština – největší
Matematika – největší
Angličtina – největší

Analytický materiál k testům z jara 2016

30. 05. 2016

Podrobný text se zabývá testem státní maturity z českého jazyka a literatury a testem z matematiky. Na příkladech ukazuje jejich nesoulad se školským zákonem a s katalogy požadavků. Zabývá se rovněž záměrným zvyšováním obtížnosti testu z češtiny, která se projevuje značným nárůstem počtu maturantů ze středních odborných škol.

Závěr materiálu vysvětluje, v čem spočívají neblahé dopady maturitních testů na výuku, a podává stručný přehled odborných a metodických textů, v nichž mohou zájemci najít inspiraci.

Stáhnout materiál


  • Pro utajování anonymizovaných maturitních dat není důvod – neobsahují osobní údaje.
  • K datům se nedostanou ti, kteří se z nich mohou poučit, ačkoli je stát pořizuje i za jejich peníze.
  • Společně požadujme změnu. Anonymizovaná maturitní data mají být veřejně přístupná.

Podporovatelé

Otevřeno.org logo

Podpořili nás studenti pedagogiky z iniciativy Otevřeno

Otevřeno je iniciativa studentů českých pedagogických fakult, kteří otevírají diskusi o svém vzdělávání. Iniciativa usiluje o zvyšování kvality přípravy budoucích učitelů, aby uměli citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Aliance pro otevřené vzdělávání logo

Podporuje nás Aliance pro otevřené vzdělávání

Členy Aliance pro otevřené vzdělávání je 45 organizací a přes 30 jednotlivců. Cílem Aliance je podpora otevřeného vzdělávání a otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), včetně zpřístupnění dat pro další využití. O podpoře informuje tato tisková zpráva.

Otevřená společnost logo

Náš projekt má nového podporovatele: Otevřenou společnost, o.p.s.

Otevřená společnost posiluje kulturu otevřenosti veřejné správy. Je partnerem úředníků i aktivních občanů. Podporuje využívání moderních technologií při práci s informacemi.

ÚOOÚ logo

Vyjádření ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) chápe anonymizaci dat jako nevratný proces, po jehož provedení nelze data vztáhnout ke konkrétním fyzickým osobám. Dne 15. 4. 2016 odpověděl Ministerstvu školství, že zákon o ochraně osobních údajů se na zveřejňování anonymizovaných prvotních maturitních dat nevztahuje. A samozřejmě se nevztahuje ani na poskytování souhrnných výsledků jednotlivých úloh maturitních testů, o které budou žádat lidé registrovaní na této stránce. Úplná verze jeho stanoviska je zde.

ČSU logo

ČSU ráda podporuje projekt odtajnění maturitních dat

Nevládní organizace Česká středoškolská unie si klade za cíl zastupovat středoškoláky a zlepšovat střední školství.

Eduin logo

EDUin, o.p.s. podporuje otevřené informace ve vzdělávání

Náš projekt má prvního významného podporovatele - obecně prospěšnou společnost EDUin.


Již odtajněno

Dosáhli jsme hlavního cíle naší iniciativy:
částečně anonymizovaná prvotní data ze státní maturity a z jednotných přijímaček jsou zveřejňována, aniž by bylo nutné o to žádat. Data je nutné trochu hledat, na webu se objevují až v létě a chybí v nich údaj o pohlaví žáků. To už jsou ale vlastně jen drobnosti…

Připravujeme seriál, v němž hodláme představit některé výsledky zpracování maturitních dat zveřejněných 23. března 2017, abychom ukázali, proč mají být podrobná data z centrálních zkoušek veřejně přístupná.

Co se nám už podařilo?

23. března 2017 – zveřejnění totálně anonymizovaných prvotních záznamů maturantů, obsahujících informace o jejich odpovědích v testu a současně výsledky hodnocení jejich písemných prací (obojí se týká českého jazyka a literatury, jarní kolo státní maturity 2016)

16. února 2017 – zveřejnění souhrnných výsledků hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury, jarní kola státní maturity 2015 a 2016)

22. května 2016 – zveřejnění souhrnných výsledků jednotlivých úloh všech maturitních testů zadávaných na jaře 2016

Všechna výše uvedená data jsou zveřejněna na stránkách novamaturita.cz.