Co na to ministryně školství?

Ředitel Cermatu nedokázal vyvrátit porušení zákona
maturitními testy. A nechtěně přiznal další

„Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu.

Učitelé uvidí výsledky své práce v širších souvislostech.

Data existují, nikomu neuškodí a náklady nestojí za řeč.


Porušení zákona

Testy porušily zákon

Maturanti byli poškozeni

Srovnání maturitních katalogů s rámcovými vzdělávacími programy (RVP) středních škol ukázala, že například požadavek vyřešit logaritmickou rovnici je obsažen v RVP pro gymnázia, ale nikoli v RVP odborných škol. Zařazením úlohy, v níž bylo třeba vyřešit logaritmickou rovnici, do maturitního testu zjevně došlo k porušení zákona a k poškození velkého množství maturantů. Zároveň vyšel najevo nesoulad mezi katalogy a rámcovými vzdělávacími programy.
Katalog v některých případech umožňuje ověřovat něco, co se na školách vyučovat nemusí – sám však není dokumentem, který by to mohl školám uložit. Je nepřijatelné, aby maturanti dopláceli na neschopnost státních úřadů sladit tyto dokumenty a dodržovat zákony. Taková zjištění jsou o to závažnější, že právě u maturity se absolventi škol poprvé setkávají se státem jako autoritou a na základě této zkušenosti si k němu budují vztah důvěry či nedůvěry.
Porušení zákona maturitním testem Český jazyk a literatura je výrazně masivnější. V obou testech došlo k porušení zákona právě díky jejich souladu s Katalogy požadavků.

Omezení plurality

Dva rozdílné přístupy

Nejzávažnějším porušením školského zákona je podle našeho názoru zásadní omezení plurality vzdělávacích postupů. Maturitní testy ji omezují na úkor postupů, které vycházejí z poznatků soudobé vědy o tom, jak se člověk učí a co ho k tomu motivuje. Maří práci učitelů a škol snažících se takové postupy uplatňovat.
Zjednodušeně řečeno, existují dva protichůdné didaktické postupy. Starší, který odpovídá již překonanému pojetí vědy v 19. století, vychází z toho, že žáci si nejdříve musejí osvojit rozsáhlý soubor pojmů a postupů, které jim předává učitel. Teprve potom se mohou pustit do činností, které by je mohly zaujmout. Druhý, moderní postup využívá přirozené zvídavosti a zájmu dětí a umožňuje jim, aby si tento soubor osvojovaly ve sledu, jenž není předem znám, nemusí být pro všechny žáky stejný a jeho podoba vyplyne spíše z toho, k čemu žáky jejich zájem přivede. Role učitele je samozřejmě velmi důležitá u obou postupů, není však stejná.

Výsledky tří testů

Přehledně a názorně

Abychom čtenáři usnadnili orientaci, jsou názorné diagramy s výsledky doplněny zněním úloh. Někdy však bylo třeba zadání zmenšovat či rozdělovat na několik částí. Koho tedy zajímá přesná podoba testů, ať si je stáhne ze stránek novamaturita.cz.
Tam také najde ke stažení poslechové ukázky k testu Anglický jazyk.
Soubory s výsledky jsou ve třech různých rozlišeních. Nejmenší soubory bohatě stačí pro prohlížení na obrazovce, náročnější uživatele pak plně uspokojí soubory se střední velikostí. Největší soubory jsou v tiskové kvalitě (až 12 Mbyte).

Čeština – nejmenší
Matematika – nejmenší
Angličtina – nejmenší
Čeština – střední
Matematika – střední
Angličtina – střední
Čeština – největší
Matematika – největší
Angličtina – největší

Máme lepší data

Ale pořád ne všechna

Vycházíme vstříc zájemcům o výsledky úloh ve strojově čitelném formátu. Obsahují – na rozdíl od dat zveřejněných na oficiálních stránkách – informace o správných odpovědích. Doplnili jsme je ručně z tzv. Klíčů správných řešení a několikrát zkontrolovali. Sedí samozřejmě i číselné údaje (počty maturantů).

Stáhnout číselné výsledky

Ministerstvo školství nadále odmítá zveřejnit anonymizovaná zdrojová maturitní data, ačkoli míra anonymizace, kterou navrhujeme, plně odpovídá požadavků zákona o ochraně osobních údajů. Vzhledem k závažným zjištěním o porušování zákona maturitními testy a státní maturitou jako takovou jsme se tedy rozhodli rozšířit náš požadavek. Vyzýváme Ministerstvo školství, aby zveřejnilo úplná anonymizovaná maturitní data, a to počínaje rokem 2011, kdy byla státní maturita spuštěna. Včetně záznamů o výsledcích hodnocení písemných prací maturantů.


  • Pro utajování anonymizovaných maturitních dat není důvod – neobsahují osobní údaje.
  • K datům se nedostanou ti, kteří se z nich mohou poučit, ačkoli je stát pořizuje i za jejich peníze.
  • Společně požadujme změnu. Anonymizovaná maturitní data mají být veřejně přístupná.

Novinky

Eduin logo

EDUin, o.p.s. podporuje otevřené informace ve vzdělávání

Náš projekt má prvního významného podporovatele - obecně prospěšnou společnost EDUin.

ČSU logo

ČSU ráda podporuje projekt odtajnění maturitních dat

Nevládní organizace Česká středoškolská unie si klade za cíl zastupovat středoškoláky a zlepšovat střední školství.

150

Podporovatelů projektu rychle přibývá

Sotva jsme stačili na hlavní stránce oznámit, že projekt má prvních 100 registrovaných adres žadatelů, přibyla jich další padesátka (stav z 21. dubna, 7:00).

ÚOOÚ logo

Vyjádření ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) chápe anonymizaci dat jako nevratný proces, po jehož provedení nelze data vztáhnout ke konkrétním fyzickým osobám. Dne 15. 4. 2016 odpověděl Ministerstvu školství, že zákon o ochraně osobních údajů se na zveřejňování anonymizovaných prvotních maturitních dat nevztahuje. A samozřejmě se nevztahuje ani na poskytování souhrnných výsledků jednotlivých úloh maturitních testů, o které budou žádat lidé registrovaní na této stránce. Úplná verze jeho stanoviska je zde.

Otevřená společnost logo

Náš projekt má nového podporovatele: Otevřenou společnost, o.p.s.

Otevřená společnost posiluje kulturu otevřenosti veřejné správy. Je partnerem úředníků i aktivních občanů. Podporuje využívání moderních technologií při práci s informacemi.

Radiožurnál logo

Testy státní maturity začnou maturanti psát v pondělí 2. května 2016

Žáci začínají matematikou, resp. cizím jazykem (museli si v předstihu vybrat). V úterý pokračují češtinou. Před začátkem testování informoval o naší iniciativě Radiožurnál. Přehlednou a krátkou nahrávku shrnující vše podstatné si můžete poslechnout zde. Na obavy V. Pícla, náměstka ministryně školství, které sdělil Radiožurnálu, reagujeme v další kartě.

Novinky.cz logo

Ministerstvo hledá výmluvy

Článek Ministerstvo se zdráhá odtajnit data o maturitách cituje odpověď V. Pícla Právu: „V případě zveřejnění uvedených dat s uvedením pohlaví maturanta společně s oborem vzdělání, školou nebo termínem zkoušky by v případě jednoho chlapce ve třídě šlo tohoto žáka přímo identifikovat, i kdybychom neuvedli jeho jméno a příjmení.“
Právo maturantů na soukromí samozřejmě vůbec nezpochybňujeme. Od začátku proto tvrdíme, že anonymizovaná data mají obsahovat jen příslušnost školy k regionu a informace o širokých skupinách oborů, do nichž patří studijní obory maturantů (například Čtyřletá gymnázia, Zdravotnictví, Potravinářství a potravinářská chemie). I široké skupiny oborů lze v případě nutnosti dále slučovat… MŠMT zjevně nehledá cesty, jak data zveřejnit, ale banální výmluvy, proč to udělat „nemůže“. O jednoho chlapce ve třídě, třeba na konkrétní „zdrávce“, přece vůbec nejde.

Aliance pro otevřené vzdělávání logo

Podporuje nás Aliance pro otevřené vzdělávání

Členy Aliance pro otevřené vzdělávání je 45 organizací a přes 30 jednotlivců. Cílem Aliance je podpora otevřeného vzdělávání a otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), včetně zpřístupnění dat pro další využití. O podpoře informuje tato tisková zpráva.

Český Rozhlas Plus logo

Duel O. Botlíka s ředitelem Cermatu Jiřím Zíkou

Poslechněte si Duel O. Botlíka s ředitelem Cermatu Jiřím Zíkou na téma zveřejňování anonymizovaných maturitních dat. Rozhovor evokuje známý Orwellův román 1984. Mezi třemi ústředními hesly vládnoucí diktatury je také Nevědomost je síla (vedle Válka je mír a Svoboda je otroctví). Hesla jsou skvělou ilustrací postupů vedoucích k ovládnutí mas: „znevědomit je“, ztupit či potupit je atd. Podobně se ostatně vyjádřil i náš klasik: Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Pan Zíka má pravdu v tom, že Cermatu zákon zveřejnění dat neumožňuje. Ministerstvu školství v tom však žádný zákon nebrání. A my požadujeme jejich zveřejnění po ministerstvu.

500+

500+

V pondělí 9. 5. jsme rozeslali žádosti o výsledky jednotlivých testových úloh na více než 500 e-mailových adres. Byl spuštěn nový režim. Předloha žádosti dorazí na e-mailovou adresu nového žadatele obratem – po stisknutí tlačítka Pošlete mi žádost.
Stále přijímáme nové žadatele, abychom zvýšili pravděpodobnost, že budeme moci zveřejnit výsledky všech úloh nejčastěji psaných testů. Někdo může zapomenout žádost poslat, jiný nám zapomene přeposlat získaná data…

Srdce

Nabídka řediteli Cermatu

Podle pana ředitele veřejnost netuší, jak důkladně Cermat testové úlohy prověřuje a schvaluje. J. Zíka se proto obává, že by nově zveřejněné údaje mohly být laiky dezinterpretovány, a to s vážnými následky. Jeho obavy sice nesdílíme, přesto jsme mu ale navrhli, jak tomu společně předejít. Jsme připraveni přidat k výsledkům každé testové úlohy, které získáme na základě žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejníme, stručné autorské odůvodnění správné odpovědi a rovněž informaci o tom, co Cermat úlohou zjišťoval.

Otevřeno.org logo

Podpořili nás studenti pedagogiky z iniciativy Otevřeno

Otevřeno je iniciativa studentů českých pedagogických fakult, kteří otevírají diskusi o svém vzdělávání. Iniciativa usiluje o zvyšování kvality přípravy budoucích učitelů, aby uměli citlivým a efektivním přístupem zaujmout své žáky pro učení a osobní rozvoj.

Oheň

Důsledkem neuvěřitelné svévole je decimace negymnazistů

Jiří Kostečka, který vystoupil na tiskové konferenci ministryně školství k výsledkům maturitních testů k testu ČJL, přiznal cílené znevýhodňování negymnazistů. Do testu jsou podle něj záměrně zařazovány úlohy, na které stačí jen gymnazisté. Každý maturant musí v testu získat nejméně 22 bodů, aby prošel. Gymnazisté je tedy mohou nasbírat na úlohách za celkem 50 bodů, zatímco žákům středních odborných škol k tomu musejí stačit jen úlohy za celkem cca 40 bodů. Není proto divu, že zatímco gymnazistů se neustále rostoucí obtížnost testu z češtiny prakticky nedotkla, letos poprvé z něho propadla více než desetina negymnazistů. Během řízení školství ministry za ČSSD vzrostla propadovost negymnazistů z tohoto testu o 9,3 procentních bodů, zatímco u gymnazistů jen o 1,8 procentních bodů. Přehledný diagram vývoje propadovosti v testu z češtiny od roku 2013 si můžete stáhnout.

Mikrofon

Rozhovor o porušení zákona s Oldřichem Botlíkem

Oldřich Botlík se k případům porušení zákona letošním maturitním testem z Českého jazyka a literatury vyjádřil v rozsáhlém rozhovoru pro DENÍK, který vedla redaktorka Kateřina Perknerová.
Zákon byl paradoxně porušen právě kvůli tomu, že test je v souladu s takzvaným Katalogem požadavků, který připravil Cermat a schválilo ministerstvo. Zákon byl totiž porušen také Katalogem, neboť Cermat do něj zařadil nalézání pravopisných chyb v cizích textech, ačkoli maturanti si takové specializované korektorské dovednosti osvojovat nemají. Proč by taky měli? Od nich se očekává pouze to, že nebudou dělat chyby ve svých vlastních textech. To je zásadní rozdíl a výsledky maturitních úloh to potvrzují. Podrobnosti se dočtete v analytickém materiálu, který si můžete stáhnout.


Co bude dál

Budeme dále sledovat vývoj případu svévolného poškozování negymnazistů. To je řádově závažnější problém než letošní „epizeuxis“. Kdo o tom rozhodl? Provedl to ředitel Cermatu za zády ministryně školství Kateřiny Valachové, nebo s jejím souhlasem? Anebo o tom nevěděl ani on a „upekl“ to úzký kroužek češtinářů?

Budeme si všímat také toho, jak se dostupnost prvních dat s výsledky maturitních testů projevuje na úrovni diskuse o státní maturitě a o cílech vzdělávání na našich školách. Zde „epizeuxis“ ilustruje problematiku v kostce: Jaké procento žáků má vlastně ten termín znát? A proč? Neodrazuje školní „probírání“ literárních figur většinu žáků od literatury?

A konečně, budeme se nadále věnovat našemu hlavnímu cíli. Hodláme dosáhnout rutinního zveřejňování anonymizovaných prvotních maturitních dat.